BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI POLİTİKASI


GİRİŞ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  gereğince;  iş bu BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” olarak adlandırılacaktır.) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), (“ŞİRKET”) tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

1-AMAÇ ve KAPSAM

 

“ŞİRKET” faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesinin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ŞİRKET veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve “ŞİRKET” tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde (“ŞİRKET”) tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin şirketin otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

“ŞİRKET”, yasal düzenlemelere paralel olarak “Politika”da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

1.1.Tanımlar

ŞİRKET
BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kişisel Veri/Veriler
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Üçüncü Kişiler ve kişisel verisi “ŞİRKET” tarafından işlenen kişiler.
“ŞİRKET”in  yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişilerdir. Müteselsil borçlu ( Kefil, Senet Borçlusu) Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınları bu kişilere örnek gösterilebilir.
Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi
“ ŞİRKET” Paydaşlarını ve Çalışanlarını,  İş Ortaklarını, Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, ve Grup Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi tarafından işlenen kişileri ifade eder.
Veri Kayıt Sistemi
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale Getirme
Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kanun
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
KVK Kurulu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
 

 

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, “ŞİRKET” tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

“ŞİRKET”, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna “ŞİRKET” web sitesinden  [www.basturkcam.com.tr] erişilebilir. 

2. KİŞİSEL VERİLER İLE VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. “ŞİRKET “tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

*  Kimlik Verisi:Bu veri kategorisi, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, gibi veri türlerini ifade etmektedir.

*  Aile Bireyleri ve   Yakın Bilgisi: Kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve   yakınları hakkındaki bilgiler

*  İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, posta adresi, e-posta, faks numarası, IP adresi, )

*  Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Bu veri kategorisi, (a) personelden özlük ve iş güvenliği kapsamında alınan sağlık verileri, k  (b) müşterilere ait sağlık verileri ( Pandemi kapsamında)   (ç)çalışanlara ait adli sicil kaydı gibi veri türlerini ifade etmektedir.

*  Görsel Veri: Personelin işe girişlerinde alınan fotoğraf veya “ŞİRKET”in fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntüyü ifade eder.

*  Özlük Verileri: Personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal veri, iş yeri kıyafetleri için beden ölçüsü vb. bilgilerin yer aldığı veri türüdür.

*  Sözleşme Verisi : “ŞİRKET” in hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi bilgisi gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.

*  Konum Verisi : “ŞİRKET”in iç denetim amacı ile işlemiş olduğu çalışanlarına ait konum verilerinin tamamını ifade etmektedir. 

*  Performans Verisi : İç denetim ve işlerliği arttırma amacı ile “ŞİRKET” içinde personel için, “ŞİRKET” dışında ise iş ortaklarının performans denetimi amacı ile işlenen verilerin tümüdür.

*  Çalışan ve Çalışan Adayı Bilgisi: “ŞİRKET” çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş   veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği   ”ŞİRKET”in insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda     çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya “ŞİRKET” ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel   verilerdir.

*  Fiziksel Mekân  Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış   sırasında alınan kamera kayıtları, gibi   kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerdir.

*  Görsel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu   açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri   sahibiyle ilişkilendirilen görsel kayıtlardır.

*  İşlem Güvenliği   Bilgisi: Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve   ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verilerinizdir.

*  Risk Yönetim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu   açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, “ŞİRKET”in   ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen   kişisel verilerdir.

*  Finansal Bilgi: “ŞİRKET”in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki   ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu   gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel verilerdir.

*  Talep ve Şikayet Verisi: “ŞİRKET”e yöneltilmiş olan her türlü talep veya   şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel   verilerdir.

2.2.Veri Sahibi Kategorileri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, “ŞİRKET” tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

 

 

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ
 

AÇIKLAMA

1-Çalışan
“ŞİRKET”te iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade eder.

2-Stajer
“ŞİRKET”te stajer olarak çalışan gerçek kişileri 

3-Çalışan Adayı
“ŞİRKET”e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

4-Üçüncü Kişiler
Yukarıda yer verilen kategoriler ile “ŞİRKET” çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

5-İş Ortakları/Hissedarlar/

Tedarikçi firmalar ve bunların çalışanları
“ŞİRKET”in, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu veya bu kapsamda, “ŞİRKET”in talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak “ŞİRKET”e mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanları

6-Ziyaretçi
“ŞİRKET”in yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

7-Müşteri
Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.

8-Potansiyel Müşteri
Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
 

 

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Çalışanlar İçin;

 

*  Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

*  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

*  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

*  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

*  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

*  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

*   İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  İş Yetkili Kişi,  Şirket ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

*  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

*  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

*  Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

*  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

*  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

*  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  İş Yetkili Kişi,  Şirket ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

*  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

*  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek, Resmi kurumlar nezdinde teşviklerden yararlanmak, Resmi kurum denetimleri kapsamında ilgili makamlara bildirimde bulunmak

*  İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle özlük faaliyetinin yürütülmesi,

*  Çalışan denetimini sağlamak ve işverenin yönetim hakkı kapsamında gerekli veri işleme faaliyetinde bulunması

 

Çalışan Adayları için;

 

*  Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

*  İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle işe alım süreçlerinin yürütülmesi,

*  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

 

Hissedarlar/İş Ortakları/ Tedarikçi Firmalar ile 

 

“ŞİRKET” ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve “ŞİRKET”in meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir.

*  Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

*  Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi, 

*  Yatırım ve Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

*  Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması, 

*  Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,  

*  Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar) 

*  E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,   

*  Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,     

*  KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

*  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

*  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temin

*  Talep / Şikayetlerin Takibi

*  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

*  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

*  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

*  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,

*  İş ortaklığı görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması  

*  İş ortaklığı sözleşmesi süreçlerinin yerine getirilmesi ve bilgilendirme maksadıyla,

*  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

*  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Müşteriler İçin; 

 

*  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

*  Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetleri yürütmek ve mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirme

*  Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi,

*  Talep / Şikayetlerin Takibi

*  Üretici sorumluluğu kapsamında garanti yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

*  “ŞİRKET”in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla.

*  Ödemeler ile ilgili olarak bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi,

*  Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,

*  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

*  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

*  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

*  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

*  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

*  Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla(Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik İletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar).

*  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

*  Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

Potansiyel Müşteriler İçin;

 

Web sitemizi ziyaretleriniz, merkezimize sipariş ve fiyat teklifi için ilettiğiniz talepleriniz, şikayetleriniz ve fuar alanlarında, etkinliklerde paylaştığınız kartvizitler (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir.) vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; talep edilen ürünler için teklif oluşturulabilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin yönetimi için Kanunun 5/2 maddesi uyarınca işlenmekte; şirketimizin ürün ve hizmetlerinden haberdar olmanız ve sizlere özel bir takım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak şayet tacir veya esnaf değilseniz, izninize istinaden (elektronik ticari iletişim amacıyla) işlenmektedir.

 

Ziyaretçiler İçin;

 

“ŞİRKET”i, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, “ŞİRKET” ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ve ziyaretçi kayıt defterleri ile kimlik ve görsel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 

*  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

*  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

*  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

*  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

*  Yetkili Kişi, Şirket Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

*  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Müşteri Hizmetleri Hattını Arayanlar İçin;

 

“ŞİRKET” tarafından Müşteri hizmetleri hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyadı, iletişim (telefon, adres) bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verileri;

 

*  Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

*  Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

*  Teknik Servis hizmetlerinin doğru bir şekilde yapılması,

*  Kargo teslimatının doğru adrese yapılabilmesi

*  İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

3.VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

“ŞİRKET” tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.  Kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, veri işleme amacıyla sınırlı olarak işlemeye önem vermektedir.

“ŞİRKET” kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak amacıyla Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

“ŞİRKET”, her bir kişisel veri sahibi kategorisi yönünden kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi için gereken değerlendirmeleri yapar.

“ŞİRKET” tarafından kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanmasının sağlanması yönünden kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

“ŞİRKET” KVKK’nun 5. Maddenin 2. Fıkrası ve 8. Maddenin 2. Fıkrasına göre , kişisel veri sahibinin açık rıza olmaksızın;

*  Sözleşmenin kurulması ve hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla,

*  Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda, 

*  “ŞİRKET”in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluluk hallerinde,
*  Karşı tarafın(ziyaretçi,çalışan, çalışan adayı,ziyaretçi,iş ortağı)  temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “ŞİRKET”in  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, 

*  Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanımayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğü korunması için zorunlu olması halinde,

*  Karşı tarafın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde kendisinden istenen kişisel verileri doğru ve güncel olarak “ŞİRKET”e verilecek ve bu kişisel veriler “ŞİRKET” tarafından işlenecek ve  aktarılacaktır.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

“ŞİRKET”, özel nitelikli kişisel verilerinizi gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

*  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.

*  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerin veya yetkili şirket ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. 

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz; web sitesi ziyaretleri, sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri, işe alım süreçleri, işyerlerimizi ziyaretleriniz, gibi her türlü fiziksel, sesli ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmakta olup, kişisel verinin niteliğine ve işlenme amacına bağlı olarak Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine (yukarıda açıklanmıştır), böyle bir sebep bulunmaması halinde ise açık rızanıza istinaden toplanacaktır. Kişisel verileriniz aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 

*  “ŞİRKET”in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,

*  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

*  “ŞİRKET”in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

*  Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

*  “ŞİRKET”in mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemesinin zorunlu olması,

*  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ”ŞİRKET”in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVK Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz “ŞİRKET” tarafından aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel veriler yurtdışına aktarılabilmektedir.”ŞİRKET”imizin bugünkü koşulları itibariyle yurt dışına aktarımı bulunmamaktadır.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde “ŞİRKET”, aşağıdaki Gerçek ve Tüzel Kişilere veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

*  Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin (Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. ) alınması ile sınırlı olarak Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması , Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi, promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ve benzeri amaçlarla iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan diğer iş ortaklarımız ile, tedarikçi firmalarla(……iş ortaklarının isimleri yazılmalıdır.)

*  “ŞİRKET”ten hukuken bilgi ve belge almaya yetkili ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,

*  Şirketimiz adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,

*  Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla, 

*  Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,

*  Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla, 

*  Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla

6. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

“ŞİRKET” tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda “ŞİRKET” tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta,  “ŞİRKET” bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve “ŞİRKET”in web sayfasında www.basturkcam.com.tr) yayınlanmıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir. Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine “ŞİRKET”, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri koruma ve imha politikasına, mevzuata ve “ŞİRKET” tarafından yayımlanan rehbere  uygun olarak imha eder.

“ŞİRKET” tarafından hazırlanan ve tüm veri işleme süreçlerini düzenleyen kişisel veri envanterinde her bir veri türü ve süreç için SAKLAMA SÜRELERİ açıkça belirlenmiş olup, imha süreçlerinde bu süreler esas alınmaktadır.

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine  “ŞİRKET” tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

“ŞİRKET”; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

“ŞİRKET” kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

9.1.Teknik Tedbirler

ŞİRKET” tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır.

·        Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 
·        Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri

 alınmaktadır.
 
·        Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 
·        Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 
·        Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 
 
 
·         Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 

·         Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır
 
·         İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 
·         Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 
·         Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 
·         Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri 

alınmaktadır.
 
·         Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği 

sağlanmaktadır.
 
·         Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 
·         Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 
·         Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 
·         Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi 

de yapılmaktadır.
 
·         Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 
·         Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 
·         Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 
·         Şifreleme yapılmaktadır.

 
 
 
 
 
9.2. İdari Tedbirler

 

“ŞİRKET” tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

*  “ŞİRKET” çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

*  “ŞİRKET” in yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.

*  “ŞİRKET” bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler,  “ŞİRKET” tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

*  “ŞİRKET”  bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması Komitesi tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler ŞİRKET içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

*  “ŞİRKET”  ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

 

10. İLETİŞİM

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.basturkcam.com.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imizin aşağıda belirtilen adresine iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.basturkcam.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adreslerine iletebilirsiniz.

Veri sahiplerinin (ilgili kişilerin) kişisel verilerine ilişkin taleplerini “ŞİRKET”e yazılı olarak iletmeleri durumunda, “ŞİRKET” veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

“ŞİRKET”, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup omlmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. “ŞİRKET” ayrıca İlgili Kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, “ŞİRKET” tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

 

BAŞTÜRK CAM  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ

AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Müşterimiz; İşbu Aydınlatma Metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 “ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.2. Veri Kategorizasyonu 

 

Veri Grupları
Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik Bilgisi
Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası,  araç plaka bilgisi, 
İletişim Bilgisi
Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, ip adresi, log kayıtları
Finans Bilgisi
Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri 
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi
 Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler 
Cinsiyet Bilgisi
 Cinsiyet
Yakın Bilgisi
 Yakın bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
“ŞİRKET”in  tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri ( işyeri sayılan) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar
Hukuki İşlem Bilgisi
Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Müşteri işlem Bilgisi
 Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi 
Pazarlama Verisi
 Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
Sağlık Verisi 
Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı
Seyahat Verisi
Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi
 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

Veri Kategorisi
Veri İşleme Amacı
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,
·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·        

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        

·       Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·        

·       Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        

·       Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·       Talep ve Şikayetlerin Takibi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans Bilgileri
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 
Müşteri İşlem Bilgisi
·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Talep ve Şikayetlerin Takibi

·       Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Cinsiyet
·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Yakın Bilgisi
·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görsel ve işitsel kayıtları
·       Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem Bilgisi

 
·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yakın Bilgisi, Cinsiyet
·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
Cinsiyet
·       Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
·       Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
·       Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Seyahat Verisi
·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sağlık

 
·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla
Kimlik Verisi, İletişim Verisi
·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama
·       Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·       Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Alıcı Grubu
Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
·       Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

·       Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)
·       Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi

Mali kayıtların denetlenmesi
İş ortağı(mali müşavir)
·       Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.
İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)
·       Sigorta İşlemlerinin Takibi
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
·       Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, Nakliye Şirketi )
·       Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi 
Kargo ve Lojistik Firmaları
·       Ürün teslimi ve iadelerinin sağlanması 
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)
·       Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

 
Hissedarlar
·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)
·       Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
·       Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
Özel Hukuk Tüzel Kişisi
·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi            

          Kişisel verileriniz, “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

          4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.basturkcam.com.tr) uzantılı internet 

            sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET”imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

              Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.basturkcam.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e-posta  adresimize  iletebilirsiniz.

      BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ZİYARETÇİ

AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Ziyaretçimiz; İşbu Aydınlatma Metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 “ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

İşyerimizi veya web sitemizi ziyaretleriniz sırasında  siz  Ziyaretçilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.2. Veri Kategorizasyonu 

 

Veri Grupları
Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik Bilgisi
Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Araç plakası
İletişim Bilgisi
Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi,  Web siteni kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri 
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi
Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
“ŞİRKET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar
Hukuki İşlem Bilgisi
Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Pazarlama Verisi
Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
Sağlık Verisi (Özel nitelikli veri)
Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatszlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı
Seyahat Verisi
Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi
Diğer
Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.
 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

 

Veri Kategorisi
Veri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,
·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

·        

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·        

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        

·       Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        

·       Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

·        

·       Talep/Şikayetlerin Takibi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Cinsiyet
·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuki İşlem Bilgisi

 
·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sağlık

 
·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama
·       Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·       Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı Grubu
Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
·       Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

·       Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 
Bankalar, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet alınan diğer üçüncü özel hukuk tüzel kişileriyle
İş süreçlerinin hukuka ve şirketin meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için ve olası bir yargı sürecinde, 
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
·       Mal ve Hizmet satın alması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)
·       Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

 
Hissedarlar
·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
·       Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
Özel Hukuk Tüzel Kişisi
·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
·       Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla
 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi            

Kişisel verileriniz “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

          4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.basturkcam.com.tr) uzantılı internet 

            sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET”imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.basturkcam.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e-posta  adresimize  iletebilirsiniz.

BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz  Ziyaretçilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.2. Veri Kategorizasyonu 

 

Veri Grupları
Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik Bilgisi
Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası
İletişim Bilgisi
Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi,  Web siteni kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, Üyelik Hesap Bilgisi
Hukuki İşlem Bilgisi
Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Müşteri işlem Bilgisi
 Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi 
Finans Bilgisi
Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri 
Pazarlama Verisi
Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
Diğer
Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.
 

 

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

Veri Kategorisi
Veri İşleme Amacı
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,
·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·        

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        

·       Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·        

·       Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        

·       Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·       Talep ve Şikayetlerin Takibi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans Bilgileri
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 
Müşteri İşlem Bilgisi
·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Talep ve Şikayetlerin Takibi

·       Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem Bilgisi

 
·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi
·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama
·       Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·       Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi


 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı Grubu
Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
·       Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

·       Denetim halinde  Gelir İdaresi Başkanlığı 
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)
·       Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi

Mali kayıtların denetlenmesi
İş ortağı(mali müşavir)
·       Finansal ve mali  tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.
İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)
·       Sigorta İşlemlerinin Takibi
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
·       Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, tur şirketi, Nakliye Şirketi )
·       Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi 
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)
·       Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

 
Kargo ve Lojistik Firmalarıyla
·       Ürün teslimatlarının ve iadelerinin gerçekleştirilmesi
Hissedarlar
·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)
·       Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları
Özel Hukuk Tüzel Kişisi
·       İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla
 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi            

            Kişisel verileriniz, “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir

Şirkete ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdiğiniz bilgilerden, mağazalar ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaret ve içerik incelemelerinizden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinizden, Şirket ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/dijital) üye/kullanıcı/müşteri işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemlerim ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin edilmektedir.

 

Kişisel verileriniz “ŞİRKET” siz Ziyaretçimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

          4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.basturkcam.com.tr) uzantılı internet 

            sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET”imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

              Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.basturkcam.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e-posta  adresimize  iletebilirsiniz.

      BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GİZLİLİK ve VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

GİRİŞ

İşbu; BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( Bundan sonra “ŞİRKET” olarak adlandırılacaktır.) Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ("Gizlilik ve Güvenlik Politikası"),  kurumumuzca işlenmekte olan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini nasıl sağladığımıza ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

“ŞİRKET” olarak Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanmasını kurumun hayati süreçlerinden biri olarak kabul etmekteyiz. Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında, bilgilerinizi nasıl kullandığımızı, güvenliğinizi nasıl sağladığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruyabileceğinizi açık bir şekilde bilmeniz bizim için önem arz etmektedir. Bu nedenle, Gizlilik Politikamızı zaman ayırıp dikkatli bir şekilde okumanızı önemle rica ederiz. 

1.Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

“ŞİRKET” olarak sahip olduğumuz (www.basturkcam.com.tr) web sitemizin ("Web Sitesi") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Kurumlarımıza ait Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), Web Sitemizde yer almakta olup ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır.

Bu Politika, Web Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

Reşit  Olmayanlar

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi'ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi'ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

2. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

*  ”ŞİRKET” ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle, bilgilendirme yapmak, faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak, ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek, genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi, etkinlikler ile ilgili içerikler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,

*  Davet ve etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,

*  ”ŞİRKET” menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,

*  Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,

*  Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,

*  Tarafınızın web sitemizi kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,

*  Uygulama/aplikasyon yönetmek,

*  “ŞİRKET” tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,

*  Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,

*  Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,

*  Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve

*  KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, “ŞİRKET” ve ilişkili şirketleri/kuruluşları aşağıda belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

3. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar nerelerdir ve aktarım amacı nedir?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

4.Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebepleriyle İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE HAKLARI

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.basturkcam.com.tr) uzantılı internet 

            sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET”imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.basturkcam.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e-posta  adresimize  iletebilirsiniz.

 

7.Bilgilere Erişim ve Güncelleme

Web sitelerimizden, iletişim bilgilerinizin, tercihlerinizin ve diğer kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz. Sizden e-posta yoluyla şifre, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel veriler asla talep edilmemektedir. Kişisel verilerinizin çalınmasına ve kötü amaçlarla kullanılmasına yönelik bu yönteme "Phishing" adı verilmektedir.

Bizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel verilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz. Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel verilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler eksik veya yanlışsa, güncellemeniz veya silmeniz için (işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) gerekli süreci işletiriz. Kişisel verilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. 

8. Veri Güvenliği Kriterlerimiz

“ŞİRKET”, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere web sitelerimiz ve/veya diğer uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tüm gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu önlemler aşağıdakilerin de dâhil olduğu çeşitli konuları içerir:

*  Kişisel verilerinizin halka açık olmayan ve sadece yetkili “ŞİRKET” çalışanları  (çalışanlarımızla yapılan Gizlilik Sözleşmesi kapsamında), aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli çalışma ortamlarında saklanması,

*  Bu bilgilere erişmeden önce kişisel verilerini sakladığımız kullanıcılarımızın, web sitesi veya uygulama üzerinden kimliklerinin doğrulanması.

*  “ŞİRKET” kişisel verilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dâhil olmak üzere ilgili önlemleri almaktadır.

*  “ŞİRKET”E-Ticaret siteleri gibi online servisler ile kişisel verilerin toplandığı tüm web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesi kullanılmaktadır. Bu servislerden hizmet almak için, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, İnternet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz.

*  “ŞİRKET”nin Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve gizliliği sağlamak için uyguladığı pratikler, müşterinin/bireyin isteğine bağlı olarak müşteriye/bireye açıklanır. 

*  “ŞİRKET”, kartlı ödeme sistemlerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) regülasyonlarına uyar ve kartlı ödeme sistemlerinde veri iletimini ve işleyişini güvenli olarak sağlar. Kredi kartı numaranız online kredi kartı uygulamamız tarafından şifrelenerek bankanıza iletilmekte ve üçüncü taraflarla asla paylaşılmamaktadır. Kredi kartı bilgileriniz “ŞİRKET”tarafından saklanmamaktadır.

*  “ŞİRKET”, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, müşterilerinin siparişlerini tamamlamaları için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir.

9. Gizlilik ve Güvenlik Politikası Geçerliliği

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız “ŞİRKET” tarafından sunulan (reklamcılık ve araştırma hizmetleri v.b. dâhil) tüm hizmetler için geçerlidir.

10. Bilgilendirme ve Duyuru Listesinden Çıkış

Duyuru ve bilgilendirme listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. “ŞİRKET” tarafından, bildirim ve iletişim amaçlı gelen ticari-elektronik iletilere erişim ve kontrol yetkisi sizin elinizdedir. Hizmet ve servislerimize olan üyeliğiniz devam ederken, sizin ile iletişim kurmamızı istemez iseniz, dijital mecralarda "İPTAL" hakkınızı kullanabilir, iptal işleminizi …….’ye ücretsiz SMS göndererek ya da çağrı merkezimize ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz. Tarafınızdan bunu geçersiz kılan bir onay gönderilinceye kadar sizinle iletişime geçilmeyecektir. Hizmetlerimizden yararlanmayı sonlandırmak ister ve üyelikten ayrılmayı seçerseniz, müşteri hizmetleri hattımızı arayabilir ya da şubelerimizde bulunan danışma birimlerine başvurabilirsiniz.

11. Gizlilik Soruları ve Hatırlatmalar

İnternet teknolojilerinin sürekli değişmesi ve İnternet tabanlı iş modellerinin sabit bir yapısının olmamasından dolayı, bu politika değişime açıktır. Gizlilik ve Güvenlik Politikası dâhilindeki her türlü değişiklik web sitelerimiz ve/veya uygulamalarımız üzerinden ziyaretçilerimize duyurulacaktır. Gizlilik ve Güvenlik Politikamızda yapılacak değişiklikleri takip etmek için, web sitemizi periyodik olarak ziyaret etmenizi tavsiye ve rica ederiz.

“ŞİRKET”in Gizlilik ve Güvenlik Politikası veya bilgi işlem konusunda sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen bizimle irtibat kurunuz.

12. Spam e-Postalar

Spamming, onayınız olmadan reklam, pazarlama veya tanıtım amacıyla isteğiniz dışında e-posta gönderilmesidir.

“ŞİRKET” olarak spam e-posta göndermemekteyiz. Karşı tarafın onayını almadan reklam amaçlı e-posta göndermek, yasa dışıdır. Kişisel verilerinizi (e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere) doğrudan pazarlama veya reklam amacıyla izniniz olmaksızın kullanmayız. Aynı zamanda kişisel verilerinizi spam e-postalar için kullanacak hiçbir üçüncü tarafla paylaşmayız.

Web sitelerimiz, servislerimiz ve uygulamalarımız size e-posta ile pazarlama bilgilerini alma fırsatı sunar. “ŞİRKET” tarafından gönderilen her e-posta size, istediğiniz tarihte pazarlama e-postalarını almayı durdurma imkânı sunar. Herhangi bir nedenle bir “ŞİRKET” şirketinden spam e-posta aldığınıza inanıyorsanız, lütfen hemen bize ulaşın.

 

 

 

13.Yasal Nedenler ve Diğerleri

Yaşadığımız ülke içindeki kanun, hukuki süreç, davalar ve/veya kamu yetkililerinden gelen talep ile “ŞİRKET”in kişisel verilerinizi açıklaması gerekebilir. 6698 Sayılı Kanununa uygun bir şekilde; Ulusal güvenlik ve diğer kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşımın gerekli veya uygun olduğuna karar verildiğinde bilgileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilecektir.

14.Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikasının Yürürlüğü

Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikasının Yürürlüğü …………………………….. tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası “ŞİRKET”in internet sitesinde (www.basturkcam.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

 

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI

GİRİŞ

            Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” olarak adlandırılacaktır.)  tarafından işletilen (www.basturkcam.com.tr) internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Kurumumuzun önde gelen ilkelerindendir. Bu Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), tüm web sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. 

Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

1. ÇEREZLERDE HANGİ TÜR VERİLER İŞLENİR?

 

İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.

2. ÇEREZ NEDİR ve KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Sitede tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarları içeren bu küçük metin dosyaları, siteye bir sonraki ziyaretinizde tercihlerinizin hatırlanmasına ve sitedeki deneyiminizi iyileştirmek için hizmetlerimizde geliştirmeler yapmamıza yardımcı olur. Böylece bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi  yaşayabilirsiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

* İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

*  İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

*  İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak, Site üzerinden sahte işlemlerin gerçekleştirilmesini önlemek

 

*  5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmek.

 

3.İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

 

3.1.Oturum Çerezleri

 

Oturum çerezlerini ziyaretinizi süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasının teminini sağlamaktadır. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar. Oturum çerezleri geçiçi çerezlerdir, siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir.


3.2.Kalıcı Çerezler 

 

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır Kalıcı çerezler, sitemizi ziyaret ettiğiniz tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bile saklı kalır. Tarayıcınızın ayarlarından silinene kadar bu çerezler tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar.

 

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

3.3.Zorunlu/Teknik Çerezler

 

Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır. Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

 
3.4.Analitik Çerezler

 

İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler. 

 

3.5.İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler

 

Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır. Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

 

3.6.  Hedefleme/Reklam Çerezleri

 Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve reklamların kaç kere görüntülendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

 

Aynı şekilde, ziyaretçilerin gezinmelerine özel olarak ilgi alanlarının tespit edilmesini ve uygun içeriklerin sunulmasını sağlarlar. Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

 

4.ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

  

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

 

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

 

Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. 

 

Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

 

Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/ph19214?
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 

5.İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

 

                                                                         İnternet Sitesi Gizlilik Politikası                 tarihlidir. Politika’nın tümünün 

veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Gizlilik Politikası Kurum’un internet sitesinde (www.basturkcam.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur
 

 

BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAMERA KAYITLARI

AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Ziyaretçimiz; İşbu Aydınlatma Metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, otopark, ziyaretçi bekleme alanı, ofis katları, güvenlik kulübesi, alanında bulunan toplam 128 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemleri Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları ve İdari Müdür ile Genel Müdür tarafından denetlenmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

          Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.basturkcam.com.tr) uzantılı internet 

            sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET”imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.basturkcam.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e-posta  adresimize  iletebilirsiniz.


BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

 

1-     6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”)  11. MADDE uyarınca haklarınız

 

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

2- KVKK ‘nun 13 Maddesi gereğince Başvuru Formunun İletim Yolları

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular,

 

*  İşbu formun çıktısı alınarak; 

*  Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, 

*  Noter vasıtasıyla,  

*  İadeli Taahhütlü posta yoluyla 

 

 

3-Başvuru Yöntemi

 

 

 

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurması]
Başvuru Sahibi, kimliğini tespit edici belgeler ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu çıktısı ile birlikte 1.Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. F Blok No: 52/6 YEŞİLYURT, MALATYA, adresine bizzat başvurabilir.
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]
info@basturkcam.com.tr

e-posta adresine başvuru yapılabilir.
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Mobil İmza ile başvurması
info@basturkcam.com.tr

e-posta adresine başvuru yapılabilir
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi
info@basturkcam.com.tr

e-posta adresine başvuru yapılabilir
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
 

 

4-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri: 

 

İSİM:
 
SOYİSİM:
 
T.C.KİMLİK NUMARASI:
 
TELEFON NUMARASI :
 
E-POSTA ADRESİ:
 
ADRES
 
 

 

5- “ŞİRKET” imizle Olan İlişkinizi Belirtiniz.

 

ZİYARETÇİ
 
ÇALIŞAN
 
ÇALIŞAN ADAYI
 
HİSSEDAR
 
TEDARİKÇİ
 
MÜŞTERİ
 
DİĞER
 
 

6.Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum
 
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 
 Elden teslim almak istiyorum.  Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.
 
 

İşbu başvuru formu, şirketimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa BAŞTÜRK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ “ŞİRKET” tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için “ŞİRKET” evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde “ŞİRKET”, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

 

İmza: